Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

ubiegających się o dofinansowanie kosztów  kształcenia młodocianych pracowników

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu informuje, że z dniem 1 września 2012 roku weszły w życie zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wprowadzone przez art.1 pkt31 ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych  ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. Nr 205,poz.1206).

Od dnia 1.09.2012 r pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

1.Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące  – 4 587zł (wypłacane na mocy  przepisów przejściowych do 31.12.2014r)

2.Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy – 8 8081 zł, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

3.Przyuczenie do wykonywania określonej pracy -254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

W art.70b ustawy o systemie oświaty dodano ust.11 w którym mowa, że dofinansowanie o którym mowa w ust.1 stanowi pomoc de minimus udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 traktatu do pomocy de minimus (Dz. Urz. UEL 379 z 28.12.2006r,str.5)

Oznacza to, że przy składaniu wniosku  oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, wnioskodawca przedkłada dodatkowo dwa dokumenty tj.

1.wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimus

2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimus, jakie otrzymał  w roku ,w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających go , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimus w tym okresie ,albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Należy pamiętać, że brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, że pomoc de minimus nie może być pracodawcy udzielona.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2.Zalączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

a)kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie  kwalifikacji  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osbę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

b)Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,

c)Kopię umowy   o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d)Kopię  dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

e)Kopie  potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym(dyplom, świadectwo)lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu

f)kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

g)Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu  przez młodocianego,

h)Kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

i)Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek

j)Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimus,

k)Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimus, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimus, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Termin składania dokumentów                                                

Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie w okresie trzech miesięcy licząc od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Uwaga:

1.O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Walim, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Walim, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem –również izbę rzemieślniczą właściwą na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na kształcenie(podst. prawna Rozp.  Rady Ministrów z dn.28 maja 1996r w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania § 3a(Dz .U .z 1996rNr 60,poz.278 ze zm.).

2.Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie na jednego młodocianego

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu ul. Boczna 8

Załączniki do pobrania są w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu lub na stronie internetowe BIP Urząd Gminy Walim w zakładce- jednostki organizacyjne Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu

Sporz.U.Witek