Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

OGŁOSZENIE- WYPRAWKA SZKOLNA

W roku szkolnym 2012/2013 uprawnieni do dofinansowania  do zakupu podręczników są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza :

504 zł miesięcznie dla uczniów w klasie I
351 zł miesięcznie dla uczniów klas II-IV

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

180 zł dla uczniów klasy I-III
210 zł dla uczniów klasy IV

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje również uczniom (bez ustalania kryterium dochodowego):

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3,posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art.71 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów.

Wartość pomocy  dofinansowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie  może przekroczyć kwoty :

180 zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
210 zł dla ucznia klasy IV-VI szkoły podstawowej
325 zł dla ucznia klasy I-III gimnazjum

Od 1 października 2012 r. planowana jest zmiana  kryterium obowiązującego w pomocy społecznej z  351 zł do kwoty 456 zł, a od 1 listopada 2012 r. kryterium  uwzględnianego przy udzielaniu świadczeń rodzinnych z 504 zł  do kwoty 539 zł. Oznacza to ,że w przypadku wyprawki szkolnej obowiązywać będą również nowe kryteria dochodowe tzn. dla uczniów klas I szkoły podstawowej – 539 zł, dla klas II-IV  456 zł.

Wnioski składa się do dyrektora szkoły  do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013  lub do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu  w terminie do 7 września 2012 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości wszystkich dochodów rodziny, a w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego, okresowego, świadczeń rodzinnych lub dodatków do zasiłku rodzinnego.