Dziećmorowice
Dziećmorowice leżą w południowo – zachodniej części Polski, gminie Walim. Wieś Dziećmorowice, to jednocześnie sołectwo Dziećmorowice gminy Walim, której integralnymi częściami są: Nowa Wieś, Nowy Julianów i Stary Julianów.
1% podatku na rzecz OSP

mini
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212

Przekaż 1% na OSP
58-308 Dziećmorowice
Sienkiewicza 18

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze
Mapa burzowa Polski
ROKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Aktualny rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci do szkoły w Jugowicach i Walimiu w roku szkolnym 2014/2015

Stary i Nowy Julianów-godz.7.00
Wałbrzych-Kozice ul. Strzegomska 6 - godz. 7.05
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 75 (świetlica) - godz.7.20
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 57 - godz.7.22
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 18 - godz.7.25
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54 - godz.7.30
Wałbrzych Rusinowa rondo - godz.7.32
Wałbrzych ul. Bystrzycka (basen) - godz.7.35
Wałbrzych ul. Noworudzka 8 - godz.7.40

Kalendarz imprez 2016
kalendarz-imprez2
Gmina Walim

Polecamy
LZS „Sudety”

UWAGA: Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna w roku 2013/2014
Informacja dla rodziców i uczniów
1.Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 edukację otrzymują dofinansowanie do zakupu podręczników w:

  • klasach I-III szkoły podstawowe i klasie V szkoły podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ,umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny).

2.Dofinansowanie otrzymują uczniowie, którzy spełniają jedno z trzech wymienionych
poniżej kryteriów:

 

  • a) kryterium dochodowe – kwota na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie(art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej),z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej, gdzie kryterium dochodowe nie może przekroczyć kwoty 539 zł netto
  • b) przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa wyżej, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, wielodzietność (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.)-na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc( gdy dochód przekracza) nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III iV
  • c) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty(bez względu na dochody).

3.Wysokość dofinansowania:

  • do 225 zł dla uczniów klas I-III szkół podstawowych ,dla uczniów słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • do 350 zł –dla uczniów klas I-III gimnazjum dla uczniów słabo widzący ,niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • do 325 zł –dla uczniów klas V szkół podstawowych, dla uczniów słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Pomoc jest udzielana na wniosek ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
5. Rodzic(opiekun) do wniosku dołącza zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów , a w przypadku korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej również zaświadczenie lub oświadczenie(za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabo widzący ,niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, zamiast dokumentów o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 lub w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu
Ostateczny termin złożenia wniosków upływa dnia 6 września 2013r.
8. Po otrzymaniu środków zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (rachunek, faktura VAT, wystawiona na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, paragon lub oświadczenie o zakupie do wysokości wartości pomocy. Do paragonu i oświadczenia o zakupie należy podać informację, że wydatek dotyczy zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności :imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

 

Sporz. Urszula Witek UG WALIM